Medische Expertise

Samenwerking advocaten met medisch expertise bureaus

UWV bezwaarburo werkt samen met medisch expertise bureaus op het gebied van arbeid en gezondheid.

Deze bureaus zijn gespecialiseerd in het medisch objectiveerbaar maken van gezondheidsklachten en hiermee samenhangende beperkingen om te functioneren. De doelstelling is om aan het UWV duidelijkheid te geven over ziekte en arbeidsongeschiktheid, zodat er een beslissing op bezwaar door het UWV wordt genomen op basis van een juiste diagnose.

De verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige van het UWV komt veelal op basis van beperkte medische informatie tot een onduidelijke diagnose of prognose. Er bestaat twijfel over de adequate behandeling en de benutbare mogelijkheden (belastbaarheid), er is sprake van stagnatie van herstel en van re-integratie, of er is behoefte aan een second opinion.

De medische expertisebureaus van UWV bezwaarburo ondersteunen onze advocaten in uw procdure

 • Arbeidsgeneeskundige diagnose van gezondheidsklachten.
 • Belastbaarheidsonderzoek van medische beperkingen.
 • Medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid. Deze ondersteuning is noodzakelijk voor onze advocaten in het geval van stagnerende verzuimdossiers, het repareren van loonsancties en het onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims (bijvoorbeeld in bezwaar- of beroepsprocedures jegens het UWV en WGA-herbeoordelingen door het UWV).

Onderbouwing bezwaar of herbeoordeling WGA in UWV procedures

Medische expertisebureaus leveren aan de advocaten van UWV bezwaarburo voor uw procedure jegens het UWV medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid voor het realiseren van uw juiste aanspraak op de sociale verzekeringen.

Wanneer het UWV in haar beslissing van uw WIA-aanvraag heeft vastgesteld dat er door u niet voldoende re-integratie inspanningen zijn gedaan, dan helpen onze advocaten u bij de reparatie en bekorting van de loonsanctie.

Onze advocaten verzoeken uw bezwaar- of beroepszaak tegen het UWV, bijvoorbeeld bij de betwisting van een loonsanctie of bij de uitkomst van een WIA-keuring (bijv. 80%-100% WGA in plaats van IVA).

Ook indien uw herbeoordelingsaanvraag op grond van uw gewijzigde gezondheidssituatie is afgewezen, dan zullen onze advocaten hiertegen voor u bezwaar maken zo nodig met de ondersteuning van een medisch expertisebureau.

In een procedure jegens het UWV is de onderbouwing van benutbare (on)mogelijkheden in geval van chronische aandoeningen, verslavingen en nog lopende behandelingen van belang.

 • (her)beoordeling van de WIA door het UWV
 • In geval van bezwaar/beroep op een beschikking.
 • Bij loonsanctie of discussie over het arbeidsongeschiktheidspercentage (bijvoorbeeld 80%-100% -> IVA).
 • (her)beoordeling door het UWV in de WGA periode
 • In geval van een wijziging in de gezondheidstoestand (periodieke herbeoordeling).
 • Na het verstrijken van de loongerelateerde uitkering.

Meerwaarde medisch expertisebureau in geval van bezwaarprocedure

Om dit te kunnen bereiken zorgen de medisch expertise bureaus ten behoeve van de advocaten van UWV bezwaarburo voor:

 • Een integrale beoordeling van de gezondheidsklachten en de medische beperkingen.
 • Een snelle toegang tot een landelijk zorgnetwerk van medisch specialisten.
 • Een uitgebreide medische rapportage van de onderzoeksbevindingen met een diagnose en een prognose. Dit in combinatie met een behandel- en belastbaarheidsadvies, een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en een advies over duurzame inzetbaarheid.
 • Een volledige verzekeringsgeneeskundige vertaling van medische beperkingen naar arbeidsmogelijkheden voor in de bezwaar- of beroepsprocedure jegens het UWV.
 • Een niet-medische conclusiebrief voor de advocaten van UWV bezwaarburo en voor de bestuursrechters zonder medische achtergrond.

De kosten van deze medische expertisebureaus worden veelal vergoed door het UWV ingeval van een succesvol ingesteld bezwaar of beroep door de advocaten van UWV bezwaarburo, daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van de reguliere gezondheidszorg die wordt gefinancierd conform de zorgverzekeringswet.

Afhankelijk van de afspraken die de klant van UWV bezwaarburo heeft met zijn of haar zorg- en/of inkomensverzekeraar, worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

De procedure na het inschakelen van een medisch expertise bureau door de advocaten van UWV bezwaarburo voor uw bezwaar- of beroepsprocedure jegens het UWV verloopt als volgt:

Werkwijze medisch expertisebureau bij bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV

 • Na uw aanmelding door onze advocaten bij het medisch expertise bureau, vindt er met u afstemming plaats over het te volgen onderzoekstraject. U dient dan een toestemmingsverklaring in te vullen voor het uitwisselen van medische gegevens met uw verwijzend of behandelend artsen, de te raadplegen medisch specialisten en het UWV.
 • Hierna vindt er voor u een intakegesprek plaats met de arts van het medisch expertisebureau voor het bepalen van de juiste vervolgstappen in het onderzoekstraject. Gedurende dit intakegesprek worden uw medische klachten, de reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en de overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden in kaart gebracht.
 • Nadat uw actuele situatie aldus is geactualiseerd, volgt een gesprek met de juiste gespecialiseerde arts of komt er een belastbaarheidsonderzoek. Indien nodig vindt er collegiaal overleg plaast met andere medisch specialisten en deskundigen.
 • Tot slot wordt er door het medisch expertisebureau een uitgebreide medische rapportage opgesteld door de Rechtbank en/of voor het UWV. Deze rapportage bevat de onderzoeksbevindingen en adviezen van het door uw advocaat ingeschakeld medisch onderzoeksbureau. Indien nodig wordt er een beknopte conclusiebrief en een belastbaarheidsprofiel (FML) opgesteld voor de arbeidsdeskundige van het UWV of voor de bestuursrechter.

De duur van dit traject bij het medisch expertise bureau bedraagt ongeveer 4 tot 6 weken. De duur is mede afhankelijk van eventueel benodigd aanvullend onderzoek en de inzet van meerdere specialisten.