Tips en Informatie

UWV bezwaarburo advocaten

Ten behoeve van cliënten die een procedure voeren tegen het UWV

Ten aanzien van uw zaak, willen wij u graag de navolgende informatie verstrekken. Deze informatie is van belang om de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken. Wij zullen op een aantal belangrijke aspecten ingaan, die bij UWV-zaken vrijwel altijd aan de orde komen.

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Volgens vaste rechtspraak moet onder arbeidsongeschiktheid in UWV-zaken worden verstaan het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid, resulterend in een relevant inkomensverlies ten opzichte van het inkomen van de maatman.

In zaken waarin moeilijk objectiveerbare aandoeningen, zoals (chronische) vermoeidheidsklachten, aan de orde zijn betekent die rechtspraak dat het stellen van een diagnose, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, op zichzelf genomen niet meebrengt dat sprake is van medisch objectiveerbare, uit ziekte of gebreken voortvloeiende, beperkingen, en derhalve op zichzelf genomen geen toereikende basis vormt voor het aannemen van arbeidsongeschiktheid in de zin van genoemde arbeidsongeschiktheidswetten.

In bijzondere gevallen wordt soms geacht aan die eis te zijn voldaan, ook al is niet duidelijk aan welke ziekte of welk gebrek het onvermogen arbeid te verrichten valt toe te schrijven. In die bijzondere gevallen hanteert de Raad wel de minimumeis dat bij (onafhankelijke) medische deskundigen een vrijwel eenduidige, consistente en naar behoren medische gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat de verzekerde als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is de betreffende arbeid te verrichten.

Voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV een belastbaarheidprofiel opgesteld door de verzekeringsarts. Dit belastbaarheidprofiel heet de “Functiemogelijkheden lijst” (FML). Deze FML wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt om functies uit te zoeken die vallen binnen de belastbaarheid en die passen bij de opleiding en ervaring van de gekeurde.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

De verzekeringsarts doet de medische beoordeling en bepaalt wat u psychisch en fysiek nog aankunt. Hij stelt, zoals dat heet, uw functionele mogelijkheden vast. Het is de arbeidsdeskundige die uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt.

Nadat de verzekeringsarts uw functionele mogelijkheden heeft vastgesteld, verzamelt de arbeidsdeskundige aanvullende gegevens over uw opleiding, ervaring, arbeidsverleden én laatstverdiende salaris. Vervolgens maakt hij een vergelijking tussen uw mogelijkheden aan de ene kant en de eisen van de arbeidsmarkt aan de andere kant. Uit deze vergelijking komt het antwoord op de vraag wat voor werk u nog zou kunnen doen en wat u daarmee kunt verdienen.

De arbeidsdeskundige moet minimaal 3 functies selecteren. (Als er niet minstens 3 beroepen zijn te selecteren die u nog zou kunnen uitoefenen, dan bent u voor de WIA volledig arbeidsongeschikt). Van deze functies neemt hij vervolgens het loon van de middelste functie. Dit loon noemt men dan ook wel uw ‘restverdiencapaciteit’.

Dit zou in theorie het loon moeten zijn dat u nog kunt verdienen met inachtneming van uw beperkingen. Vervolgens vergelijkt de arbeidsdeskundige dit loon met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd (in vaktaal: uw maatmanloon). Het verschil tussen uw restverdiencapaciteit en uw maatmanloon is uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA.

Wat moet u zelf doen om de zaak zo kansrijk mogelijk te maken?

Wat moet u zelf doen om de zaak zo kansrijk mogelijk te maken? Het is van belang dat u het medisch oordeel van de UWV(verzekerings)arts en het oordeel van de arbeidsdeskundige weerlegt. Laat uw behandelend artsen of de arbodienst daartoe concreet de volgende vragen beantwoorden.

  1. Welke medische beperkingen zijn niet of onvoldoende meegenomen door de verzekeringsarts van het UWV?
  2. Welke functies die zijn geduid door de arbeidsdeskundige van het UWV kunt u niet uitvoeren en waarom niet?
  3. Op basis van welke medische informatie is dit te onderbouwen?

Bij psychische klachten geldt dat alleen zeer ernstige psychische klachten meewegen bij de beoordeling van het UWV. Dit moet door een psychiater worden vastgesteld. Ziektebeelden zoals depressie en ongedifferentiëerde somatoforme stoornis, die vaak voorkomen in combinatie met ME/CVS, horen daar dan niet bij.

Indien uw huisarts, specialist of arbodienst niet in staat of bereid is om u te helpen bij de beantwoording van bovengenoemde vragen of indien aanvullend belastbaarheidsonderzoek nodig is, dan kunt u wellicht uw de ziektekostenverzekeraar, (ex-)werkgever, rechtsbijstandverzekeraar of vakbond vragen om (financiële) ondersteuning bij de medische argumentatie ter onderbouwing van uw zaak.

Indien u zich door een advocaat van UWV bezwaarburo in uw procedure jegens het UWV laat bijstaan, dan kan deze advocaat voor u een medisch expertisebureau inschakelen. Met het medisch expertisecentrum waarmee de advocaten van UWV bezwaarburo samenwerken, werken artsen en deskundigen die gespecialiseerd zijn in verzekeringsgeneeskundig en medisch specialistisch belastbaarheidsonderzoek in het kader van bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV.

Deze stukken moeten twee weken voor de hoorzitting aan het UWV en eventueel de rechter door u worden opgestuurd. Uzelf of uw advocaat kan deze stukken aan het UWV opsturen onder vermelding van uw BSN-nummer met de mededeling om deze in de lopende procedures mee te wegen.