Page content

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte

De wetswijziging ter compensatie van de transitievergoeding na langdurige ziekte krijgt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel al een transitievergoeding betaalden, ook gecompenseerd worden. De compensatie is echter beperkt tot de duur van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

In november 2016 schreven wij al over het wetsvoorstel ter compensatie van de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd is bij einde dienstverband na langdurige ziekte. De compensatie geldt voor iedere werkgever en het UWV verstrekt deze vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de wijze waarop de beëindiging plaatsvindt of naar de aard van het dienstverband. Hiermee wil de regering voorkomen dat de werkgever onnodig naar de rechter of het UWV stapt voor beëindiging.

Gevolgen voor slapend dienstverband

Omdat de compensatie van de transitievergoeding wordt berekend over de periode tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, kan het ongunstig zijn om het dienstverband van de werknemer voort te laten duren na dit tijdstip, het zogenaamde ‘slapende dienstverband’.

De werkgever betaalt geen salaris meer na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt echter het hele dienstverband meegenomen en kan die transitievergoeding hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de werkgever gecompenseerd wordt. Volgens Sophie Muylaert, bedrijfsjuridisch adviseur bij Grant Thornton, wordt het ‘slapend houden’ van de arbeidsovereenkomst hiermee financieel ongunstig voor werkgevers.

Zij adviseert dan ook een arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar ziek is geweest te beëindigen.

Inmiddels is de datum van inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2019, als het wetsvoorstel de goedkeuring van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer krijgt. We wachten het dus nog even af.

Binnenkort wordt het wetsvoorstel om de transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige arbeidsongeschiktheid te compenseren, van kracht. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor compensatie aan werkgevers voor de transitievergoeding die betaald wordt aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

De verwachting is dat werkgevers door dit wetsvoorstel het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer beëindigen en dit niet meer in stand laten om geen transitievergoeding te betalen (slapend dienstverband).

Wanneer is sprake van compensatie?

Het maakt niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Dit mag naast het UWV ook via een vaststellingsovereenkomst gebeuren. Ook wanneer een tijdelijk contract eindigt tijdens de arbeidsongeschiktheid en er recht op een ZW-uitkering is, wordt de transitievergoeding gecompenseerd.

Het UWV verstrekt de compensatie vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De verwachting is dat de nieuwe maatregel per 1 januari 2018 in werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

De werknemer behoudt wel het recht op een transitievergoeding omdat deze vergoeding gebruikt kan worden voor het vinden van een nieuwe baan.

Wat is de hoogte van compensatie?

De werkgever heeft maximaal recht op de transitievergoeding die verschuldigd is op het moment waarop de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Daarnaast bedraagt de compensatie niet meer dan het tijdens de arbeidsongeschiktheid aan de werknemer doorbetaalde loon.

Visie

Het gevoel van oneerlijkheid bij werkgevers die na 2 jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid ook nog eens de transitievergoeding verschuldigd zijn, wordt door deze maatregel weggenomen. De verwachting is, dat werkgevers dan ook niet langer meer het dienstverband (slapend) laten voortbestaan om zo de verplichting tot betaling van een transitievergoeding te omzeilen.

Er is, zoals gezegd, slechts sprake van een wetsvoorstel waarover nog door de Tweede Kamer moet worden gestemd. We houden u op de hoogte van de voortgang van dit wetsvoorstel.

Bron: Grant Thornton, 26 november 2016 en 17 februari 2017

    Comment Section

    0 reacties op “Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte

    Plaats een reactie


    *