Page content

Beëindigen arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid door Aanvragen ontslagvergunning UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Beëindigen arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als werkgever langdurig een zieke werknemer heeft, dan betaalt u de eerste twee jaar van de ziekte het loon aan uw werknemer door. Gedurende deze periode mag u de werknemer niet ontslaan. Pas na twee jaar houdt het ontslagverbod op. U kunt dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor uw zieke werknemer.

Uw (ex-)werknemer is ziek

Er zijn drie situaties wanneer men ziek- en betermeldingen bij het UWV moet doen:

Wanneer uw werknemer ziek is en zijn dienstverband eindigt, dan moet u als werkgever op de laatste werkdag van het dienstverband met uw werknemer aan UWV doorgeven dat hij ziek is. Ook als uw werknemer ziek is geworden binnen vier weken nadat hij uit dienst ging, dan valt hij onder de nawerking van de Ziektewet. Als werkgever moet u hem dan binnen vier dagen ziekmelden bij UWV.

Ook zieke werknemers met een fictief dienstverband, zoals stagiairs, leerlingen, thuiswerkers, freelancers, provisiewerkers en aannemers van werk (maar niet in een eigen bedrijf werkzaam) hebben recht op een Ziektewet-uitkering. Als werkgever of inhuurder moet u hen uiterlijk op de vierde dag van de ziekte ziekmelden bij UWV.

Uitzendkrachten dient u eveneens uiterlijk op de vierde dag van de ziekte te melden bij het UWV. Dit ingeval de uitzendovereenkomst eindigt op grond van ziekmelding door uw uitzendkracht bij het uitzendbureau.

Het is van belang dat u als werkgever uw ziektemeldingen op tijd doet bij het UWV. Zo kunt u een boete voorkomen. U kunt op de website van het UWV uw personeel online ziek- en beter melden via het UWV werkgeversportaal. Wanneer het niet mogelijk is om uw personeel ziek en beter te melden via werkgeversportaal dan kunt u het formulier ‘Ziekmelding (ex-)werknemer’ op de website van het UWV invullen.

Wanneer uw werknemer is hersteld en zijn werk weer volledig kan hervatten, dan dient u als werkgever hem beter te melden met het UWV formulier ‘Hersteldmelding bij volledig hervatten eigen werk’ op de site van het UWV. U moet dit doen binnen twee dagen nadat de werknemer u heeft gemeld dat hij weer beter is.

Ziek melden bij UWV

Zorg er voor dat als uw werknemer langer ziek blijft dat u dan regelmatig contact heeft met uw bedrijfsarts én met uw zieke werknemer. Uiteraard moet u uw werknemer tijdig ziek melden bij UWV.

Wanneer uw werknemer ruim driekwart jaar ziek is, dan moet u uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek bij het UWV aangifte doen van langdurige ziekte, dit heet de 42e-weeksmelding. Hierna ontvangt u een brief van het UWV over de eerstejaars evaluatie. Met deze evaluatie bespreekt u samen met uw werknemer of de aanpak tot nu toe geslaagd is.

U kunt uw werknemer in de 42e week ziekmelden bij het UWV online via het werkgeversportaal op de website van het UWV. U moet hiervoor eerst bij het UWV een account aanvragen. Wanneer u geen toegang heeft tot het UWV werkgeversportaal, dan kunt u het formulier op de UWV website gebruiken ‘Ziekteaangifte van langdurige ziekte in de 42e week’.

Eerstejaars evaluatie zieke werknemer

Als uw werknemer bijna één jaar ziek is en is de terugkeer naar werk nog niet gelukt, dan moet u met uw werknemer bespreken hoe u dit het best kunt aanpakken. Dit gesprek met uw werknemer legt u vast in een verslag: de (Eerstejaars)evaluatie. Tijdens de eerstejaars evaluatie bespreekt u met de werknemer of de afspraken in het plan van aanpak nog voldoen. Is een terugkeer in de eigen functie een optie, of zijn er andere mogelijkheden binnen uw organisatie?

Is er passend werk bij een ander bedrijf? Ook dit dient u als werkgever te onderzoeken. Eventueel kunt u zich hierbij laten bijstaan door een re-integratiebedrijf, een arbodienst, of door het UWV zelf.

Is uw werknemer na anderhalf jaar nog steeds ziek ?

Heeft u als werkgever aangifte van langdurige ziekte gedaan met de 42e-weeksmelding bij het UWV en is uw werknemer ruim anderhalf jaar ziek, zorg er dan voor dat u de eindevaluatie samen met uw werknemer invult zodat het re-integratieverslag compleet is. Het document eindevaluatie UWV is nodig als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt.

Uw werknemer moet zélf de WIA-aanvraag doen uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is. U geeft hiervoor aan uw werknemer kopieën van alle onderdelen van het re-integratieverslag. Uw werknemer moet zelf de medische informatie per post aan het UWV sturen nadat hij een WIA-uitkering heeft aangevraagd op uwv.nl.

Loonsanctie uwv wia uitkering werknemer

Wanneer uw werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aan, dan beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige van UWV de mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is en hoeveel procent hij nog kan verdienen van zijn oude loon. Uw werknemer krijgt geen WIA-uitkering wanneer hij nog 65% of meer van dit loon kan verdienen.

Loonsanctie en verplicht loon doorbetalen

Het UWV kan u verplichten om maximaal één jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Dit wanneer u volgens het UWV niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer en uw werknemer een WIA-uitkering bij het UWV heeft aangevraagd. Ontslag is dan niet mogelijk.

Verlenging opzegverbod tijdens ziekte

Wanneer het UWV de periode dat u verplicht bent om loon door te betalen, verlengt, dan wordt hierbij automatisch het wettelijk opzegverbod bij ziekte verlengd. De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen bij ziekte is gelijk aan de periode dat het wettelijke opzegverbod bij ziekte van toepassing is.

Als werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?

Het UWV laat u weten wat u nog moet doen aan re-integratie. Het UWV kan de periode dat u verplicht bent om loon door te betalen, korter maken als u alsnog aan de eisen van het UWV voldoet. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een re-integratietraject in te kopen. Zodra u dit heeft gedaan, dan kunt u dit melden bij het UWV.

Het UWV beoordeelt vervolgens na zes weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Pakt de beslissing van het UWV in uw voordeel uit, dan hoeft u geen loon meer door te betalen en is de resterende loonsanctie van de baan.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan betaalt u minder premie. Maar als uw werknemer dan ziek wordt, dan betaalt niet het UWV maar u de Ziektewet-uitkering. Ook als u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan moet u uw zieke (ex-)werknemer ziek melden bij het UWV. Het UWV controleert of u als werkgever de Ziektewet goed uitvoert en het UWV wijst u erop als u niet aan de richtlijnen van het UWV voldoet.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Als werkgever bent u ingeval van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (ex-)werknemers. Ook wanneer de werknemer niet meer bij u in dienst is en zijn dienstverband eindigde terwijl hij ziek was, dan moet u samen met uw werknemer er voor zorgen dat hij weer aan de slag kan. De afspraken hierover tussen u en uw werknemer moet u vastleggen in het Plan van aanpak, dit is een onderdeel van het re-integratieverslag.

Wanneer uw werknemer langer ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, dan beoordeelt het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of u als werkgever genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer.

Eigenrisicodrager voor de WGA

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan betaalt u minder premie. Als eigenrisicodrager betaalt niet het UWV maar u de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid van een (ex-)werknemer.

Bezwaar en beroep loonsanctie UWV

Bent u het als werkgever niet eens met de beslissing van het UWV tot het opleggen van een loonsanctie of bent u van mening dat u genoeg heeft gedaan aan re-integratie van uw zieke werknemer ? Neemt u dan contact op met UWV bezwaarburo. Wij bespreken kosteloos met u of één van onze advocaten u kan bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure jegens het UWV.