Page content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

* In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
* Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Uwv bezwaarburo een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
* Overeenkomst: de mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst tussen de opdrachtgever en Uwv bezwaarburo.

Artikel 2. Algemeen

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Uwv bezwaarburo gesloten overeenkomsten en verrichte diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
* De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uwv bezwaarburo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
* Door ondertekening van een schriftelijke dan wel bevestiging van een digitale overeenkomst met Uwv bezwaarburo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Uwv bezwaarburo en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

* Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
* De door Uwv bezwaarburo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
* Uwv bezwaarburo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen aan Uwv bezwaarburo wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
* Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Uwv bezwaarburo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
* Een samengestelde prijsopgave verplicht Uwv bezwaarburo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
* Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

* Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Uwv bezwaarburo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
* Na het gereedkomen van de opdracht wordt de rekening gefactureerd.
* Betaling van de factuur voor de eerste termijn (25%) dient per omgaande betaald te worden, op de door Uwv bezwaarburo aan te geven wijze.
* Betaling van de eindfactuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Uwv bezwaarburo aan te geven wijze.
* Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder mogelijke bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
* Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen minimaal € 50.
* Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald en het betreft bedragen die betrekking hebben tot een website, dan behoud Uwv bezwaarburo zich het recht om de website (tijdelijk) offline te halen.
* Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

* Uwv bezwaarburo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
* Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Uwv bezwaarburo steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
* De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uwv bezwaarburo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uwv bezwaarburo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uwv bezwaarburo zijn verstrekt, heeft Uwv bezwaarburo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
* Uwv bezwaarburo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uwv bezwaarburo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Uwv bezwaarburo kenbaar behoorde te zijn.
* Uwv bezwaarburo zal haar werkzaamheden afronden binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
* Indien door Uwv bezwaarburo of door Uwv bezwaarburo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
* Opdrachtgever vrijwaart Uwv bezwaarburo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Duur en beëindiging

* Uwv bezwaarburo kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Uwv bezwaarburo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
* Uwv bezwaarburo heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Uwv bezwaarburo niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Uwv bezwaarburo zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Uwv bezwaarburo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 7. Levering en levertijd

* Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
* Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 8. Copyright

* Alle aan Uwv bezwaarburo in bruikleen verstrekte goederen worden aan de opdrachtgever terug gegeven.
* Alle door Uwv bezwaarburo ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Uwv bezwaarburo voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
* Op de door Uwv bezwaarburo ontwikkelde promotiematerialen berust copyright.

Artikel 9. Eigendomsrecht

* Uwv bezwaarburo behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, leadpagina’s daarbij inbegrepen, zulks totdat de koopprijs voor al deze goederen en/of websites/leadpagina’s geheel is voldaan.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

* De door Uwv bezwaarburo vervaardigde website of leadpagina is en blijft eigendom van de Uwv bezwaarburo.
*Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
* Door Uwv bezwaarburo of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van websites/leadpagina’s blijven eigendom van Uwv bezwaarburo.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

* Uwv bezwaarburo en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
* De aansprakelijkheid van Uwv bezwaarburo zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht

* In geval van overmacht is Uwv bezwaarburo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
* Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
* Uwv bezwaarburo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, softwarefabrikant of anderen waarop Uwv bezwaarburo geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Privacy bepalingen

* Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Uwv bezwaarburo verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14. Derden

* Uwv bezwaarburo is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. De prijzen worden elk jaar op 1 januari vastgesteld. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd.
* Uwv bezwaarburo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Diversen

* Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
* Uwv bezwaarburo kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.